Avaleht

Levi lühilainel

Elementaarset

CB 27 MHz

CLUB 3Ø4

QSL kaardid

PMR 446 MHz

H A M

Skeemid

Kodukootud

Ringhääling

Galeriid

Varia

Universum

Missioonid

Areaal

Vaatlejad

Mina ise

Minu Eesti

Amburi koduleht              Raadioamatörism CB lainealadel              Amburi koduleht

27 MHz DX sagedusala Kaugside pidamine Kaja kasutamisest kaugsides
Minu CB tehnika CB / HAM transiiver President George Programmeerimine Tundlikuse parandamine
Sisendfiltri varikap häälestus Sagedusala laiendamine Displei valgustuse uuendamine Peakomplekti kasutamine
CB27 FINTEC FC-400 CB27 MAXI-4000


 

CB (Citizen Band - Rahva Laine) lainealad on rahvusvaheliselt vabasse kasutusse antud raadiosagedusalad, inimestevaheliseks vabaks suhtlemiseks raadio teel. Nendel raadiosagedusaladel töötamiseks ei pea omama raadioamatööri litsentsi ega sageduskasutuse luba. Järgida tuleb ainult kehtivaid reegleid õigete sageduste
ja võimsuste kasutamisel, mis on erinevatel riikidel erinevad.
Eestis sobivad CB vabakasutuse lainealadel sidepidamiseks kõik kaubanduses müüdavad raadiojaamad,
mille sagedusalad ja saatevõimsused vastavad allpool toodud Eestis lubatud standarditele.

 Rahvusvahelised vabakasutuse (Citizen Band) lainealad ja sagedused 

Kaugsidede pidamiseks CB lainealadel on maailma maad jaotatud divisionideks.
Igal divisionil on oma number, mis on ühtlasi selle maa (või maa osa) kutsungite prefiksiks.

 Maailma maade CB kutsungite prefiksid 
CB 27 MHz  DX sagedusala

27,415 MHz . . .                    DX zone                             DX zone                    . . . 27,855 MHz
. . . CQ DX - 27,555 MHz . . .


   27 MHz laineala jääb sageduselt lühilaine lõppu, seepärast toimib see tavaliselt nagu ultralühilaine ja sidede kaugus ulatub, olenevalt kohast ja antenni kõrgusest, otselainega maksimaalselt ligikaudu 100 kilomeetrini.
   Päikese aktiivsuse kõrgperioodidel hakkab aga 27 MHz laineala toimima lühilainena ja sidede kaugused võivad ulatuda ionosfäärist peegelduva lainega tuhandete kilomeetrite kaugusele, mistõttu pakubki huvi ka kaugside harrastajatele kogu maailmas. (Päikese aktiivsustsüklite kulgu saab vaadata alajaotusel "Levi lühilainel".)

*

   Rahvusvaheline CB 27 MHz vabakasutuse laineala loodi kõigile kohalikuks litsentsivabaks suhtlemiseks. Kuid Päikese aktiivsuse suurenedes märkasid lobisemise harrastajad selle laineala head levi ja nii tekkis huvi ka kaugsidede katsetamisteks.
   Koos korrespondentide hulga ja sellest tuleneva populaarsuse kasvuga hakkasid tekkima esimesed CB DX klubid, mida on tänaseks üle maailma sadades. Rahvusvaheliselt on paika pandud sidepidamise reeglid ja igale maale antud oma tunnusnumber (divisioni number).

   Miks siis on CB 27 MHz vabakasutuse laineala, mitmete HAM amatöörlainealade kõrval, saanud nii populaarseks kaugside harrastajate hulgas kogu maailmas?

   Peamiseks populaarsuse põhjuseks harrastajate hulgas on loomulikult CB lainealade litsentsivabadus, pole vaja taotleda amatööri litsentsi ega sooritada eksamit, piisab ainult huvist ala vastu ja aparatuuri muretsemisest. Samuti vabadus rääkida piiranguteta, kellega soovid (olgu ta litsentsiga amatöör või muidu harrastaja) ja mis teemal soovid.
   Erinevalt HAM lainealadest pole CB raadiospordi, vaid suhtlemislaineala. Esmatähtis pole mitte sidede rohkus, vaid tutvumine ja suhtlemine huvitavate inimestega ümber maailma, samuti oma kodukoha (või siis sidekoha) tutvustamine, mis kõik kokku teebki laineala väga paljudele huvipakkuvaks. CB DX motoks ongi:

"We are not strangers, just friends who have never met"

   Teiseks populaarsuse tõstjaks on hobiga tegelemise odavus. Ka head CB jaamad maksavad kordades vähem, kui HAM amatöörjaamad (kuigi kvaliteedilt ei jää suurem osa CB jaamadest HAM jaamadele alla, sest valmistajatehased on põhiliselt samad profiaparatuuri tootjad).
   Kui sidepidamine on ainult üheks vabaaja veetmise harrastustest, pole sellega tegelemiseks vajadust ka suuri kulutusi teha. Ja kuna QSL- kaartide vahetamine sidede kinnituseks pole CB lainealadel kohustuslik, vaid toimub ainult kokkulepel vastaskorrespondendiga, pole ka kaartide saatmise kulud suured.

   Huvitavaks teebki kaugsidepidamise selles lainealas korrespondentide rohkus. Kui on vähegi levi, leiad sagedustel alati huvitavaid korrespondente.
    Põnevaks teeb aga sidepidamise väikene lubatav kiirgusvõimsus. Väikese võimsuse ja lihtsa antenniga saadud kaugside, kus eriti palju oleneb momendi levist ja selle momendi õigeaegsest tabamisest, pakub rohkem põnevust ja ka suuremat rahuldust saadud tulemusest, kui tohutu võimsuse ja suundantenniga kindlapeale saadud side.


   Rahvusvahelisest CB 27 MHz - 11 m vabakasutuslainealast, mis koosneb 10 -st erinevast bändist, on maailmas enimkasutatav bänd  E,  26,965 MHz - 27,405 MHz (lubatud modulatsioonid AM, FM, SSB) ja paljudes maades ka bänd  F , 27,415 MHz - 27,855 MHz (lubatud modulatsioon ainult SSB).

   Kuna raadiosignaal levib SSB modulatsioonis kaugemale ja on palju härekindlam kui AM ja FM modulatsioonides, kasutatakse CB 27 lainealal kaugsidede pidamiseks põhiliselt bändi  F27,415 MHz - 27,855 MHz, kus kasutusel ainult SSB modulatsioon ja seega AM / FM modulatsioonides töötavate jaamade poolt tekitatud häired puuduvad.
   (F bändi kanalite sagedused on toodud tabelis "CB lainealad")

   See  F  bänd ongi kujunenud CB 11 m DX sidedepidamise sagedusalaks kogu maailmas ja kuigi kõikides maades pole F bänd veel ametlikult vabaks antud, kasutavad seda DX sideks (mitte kohalikuks lobisemiseks) probleemideta ka nende maade amatöörid.

   DX bändi kutsekanal on F 12 USB (27,555 MHz). Sellel sagedusel ei peeta kunagi sidet, antakse ainult üldkutse CQ, oma kutsung ja kanal või sagedus, kuhu minnakse kuulama / vastama.

   Samuti DXpeditsioonid ja muud aktiivsusjaamad, mis töötavad mõnel F bändi kanalil / sagedusel, käivad aegajalt kutsekanalil hüüdmas oma kutsungit ja teatamas töösagedust, millel nad kuulavad ja ka vastavad.

   Kuna CB 27 MHz jaamadel pole automaatset sageduse muutmise võimalust saatel / vastuvõtul, kasutavad HAM transiiveritega töötavad aktiivsusjaamad SPLIT -is töötamist (kutsub ja kuulab erinevatel sagedustel) CB DX bändis väga harva (ainult eriti suure aktiivsuse puhul ja ka siis ainult seni, kuni ülisuur aktiivsus väheneb).

   On kujunenud kirjutamata reegliks, et selles DX sagedusalas töötavad jaamad sageduselt ainult viite ja nullide peal
(näiteks 27,555 MHz / 27,560 MHz / 27,565 MHz...jne), sest suuremal osal CB jaamadest pole võimalust liikuda väiksema sammuga ja seetõttu ka vastata sidele vahepealsetel sagedustel.

   CB kaugside harrastajatele infoks, et SSB DX sideks on kasutusel veel ka "C" bänd (26,065 MHz - 26,505 MHz, USB / LSB) kutsekanaliks kanal C 19 USB (26,285 MHz). Seal töötavad põhiliselt poolakad, britid ja ameeriklased. Aga kaugleviga ka teiste maade CB DX amatöörid.

 Kaugside pidamine


   Kaugside pidamise reeglid CB lainealadel on kujunenud põhiliselt samaks nagu HAM lainealadel, sest väga paljud CB lainealadel töötavad DX amatöörid on ühtlasi ka HAM litsentsiga raadioamatöörid.
   Omandades kaugsidepidamise praktika CB lainealadel, on hiljem tunduvalt lihtsam omale taotleda ka HAM litsentsi.

   Sidepidamise alustamisel, lülitades jaama kas kutsekanalile või mõnele teisele, veendu kõigepealt, et kanal on vaba. Kui seal keegi juba töötab, ära sega vahele, vaid otsi uus, vaba kanal.
   Kui aga tahad nimelt nendest korrespondentidest ühega rääkida, kes on kanalil, oota kuni üks oma jutu lõpetab ja mikrofoni teisele üle annab. Sel momendil hõika vahele:
    "Break" (katki - jutu kohta) ja jää ootama, kuni sulle sõna antakse.

   Kui kanal on vaba ja soovid ise kellegiga sidet saada, alusta kutsumist:
    "Kõigile, kõigile, siin oma kutsung kutsub ja kuulab"
   Kaugside pidamisel sama inglise keeles:
   "CQ, CQ, CQ. This is (kutsungil ka tähed sõnakoodiga, näiteks 304MR) Three Zero Four Mike Romeo calling and listening"

   Kui keegi sulle vastab, hõigates oma kutsungi, alusta oma vastust tema kutsungiga, siis ta teab, et vastad temale:
   "Tema kutsung, here is oma kutsung" ja tervita teda.

   Peale tervitust anna talle kõigepealt tema signaali raport, näiteks:
   "Your signal is 5/9" kui signaal on puhas ja tugev, siis oma QTH (asukoht) ja seejärel oma Nimi (ainult eesnimi).
   Kui eetris on tugevad häired ja arusaadavus halb, öeldakse lisaks kutsungile ka raport, QTH ja oma nimi, kõik tähtede kaupa sõnakoodidega, (näiteks signaali raport (RS) 5/9 - "Your signal is Radio 5, Santiago 9" ja QTH Tallinn - "My QTH is Tallinn, like Tango, Alfa, Lima, Lima, India, November, November"

   Oma nime ütlemise järel küsi, kas ta sai su raporti kätte ja anna mikrofon vastaspoolele üle, öeldes näiteks:
   "Did you copy me? Mike to you", et tema saaks sulle sinu signaali raporti, oma QTH ja nime öelda.

   Sidepidamisel CB lainealadel on kombeks peale raporti, QTH ja nimede vahetamist tutvustada oma aparatuuri, millega töötatakse (Jaama tüüp, kas kasutad eraldi lõppvõimendit ja selle võimsus, missugune mikrofon, antenn). Näiteks minu aparatuuri tutvustus:
   "My transceiver is PRESIDENT GEORGE, 25 whiskys power. I don't use amplifier.
My mike is small static with headphones and my antenna is Ground Plane 0,5 lambda
"
Ja kui ta pole sulle oma aparatuuri veel tutvustanud, küsi temalt:
   "What are your working conditions? Mike to you"

   Edasine sõltub sellest, millest soovite rääkida, ilmast, levist, oma QTH tutvustamisest, QSL- kaartide vahetamisest, oma muudest hobidest jne...

   Side lõpetamisel täna kindlasti toreda kontakti eest, näiteks:
   "Thank You for nice QSO" ja kõige lõpuks uuesti:
   "Tema kutsung, here is oma kutsung, 73!"

   Enamvähem sellise skeemi järgi toimuvad CB kaugsided.

*

   NB! Pea meeles, et kutsekanal on ainult kutsumiste ja lühikõneluste jaoks. Kui tahad kellegiga pikemalt lobiseda, kutsu korrespondent teisele kanalile / sagedusele (ei kehti kanali E 23 / 27,255 MHz kohta, mis ongi kokkusaamis - ümarlaua kanaliks).
   CB DX kutsekanalid on kanal E 31 FM / 27,315 MHz ja SSB sagedusalas kanal F 12 USB / 27,555 MHz.

   Sidepidamise alustamisel tuleb samuti meeles pidada reeglit, mida (ilmselt teadmatusest) suhteliselt tihti eiratakse. Kui kuulete mõnda Euroopa jaama kutsumas mitte lihtsalt "CQ", vaid "CQ  DX", siis ei maksa talle vastu hõigata. DX peale CQ-d tähendab, et soovitakse kaugsidet, st. sidet väljapool Euroopat asuva jaamaga ja kutsele vastates te ainult segate kutsujat.
   Kui aga "CQ DX" kutsub väljapool Euroopat asuv jaam, siis on see mõeldud just teile.

   Kui kuuled eetris mõnda haruldast korrespondenti, keda paljud jaamad tahavad samaaegselt kätte saada ja muidugi ka sina, oota ära, kuni ta sides oleva jaamaga lõpetab ja järgmistele loa annab (näiteks lühendiga QRZ).
   Siis hõikka oma kutsungit, aga ainult üks kord ja jää kuulama, kellele ta vastab. Kui ta ei vasta sulle, vaid võtab kellegi teise jutule, oota kannatlikult järgmise side lõppu, siis hõika uuesti ja seda niikaua, kuni ta sinule vastab.

   Ära mingil juhul hakka oma kutsungit pikalt teistele peale karjuma. Sellega viidad nii tema, kui oma aega side saamiseni ja võib juhtuda, et korrespondent vihastab segamise peale, ega võta sind üldse jutule. Ainult kannatlikus viib kaugsides heade tulemusteni.

*

   Kaugside pidamisel korratakse oma kutsung, nimi ja aadress parema arusaadavuse tagamiseks alati ka tähthaaval, sõnakoodidega. Tugevate eetrihäiretega samuti teisi andmeid (nagu kasutatav aparatuur jne.). Selleks on raadiosides kasutusel tähtede veerimise tabelid. Allpool üks variant kasutatavast veerimise tabelist.


  A - Alpha     J - Juliet     S - Sugar  
  B - Bravo     K - Kilo     T - Tango  
  C - Charlie     L - Lima     U - Uniform  
  D - Delta     M - Mike     V - Victor  
  E - Echo     N - November     W - Whisky  
  F - Foxtrot     O - Oscar     X - X-Ray  
  G - Golf     P - Papa     Y - Yankee  
  H - Hotel     Q - Quebec     Z - Zulu  
  I - Italy     R - Romeo        

   Selles tabelis toodud sõnad pole ainukasutuses, veerimistabelis kasutatakse ka teisi sõnu, põhiline, et sõnad oleks laiemalt tuntud (üldtuntud kohanimed, isikunimed jms). Näiteks: B - Bravo, Boston. D - Delta, David. J - Juliet, Japan. M - Mike, Mexico. O - Oscar, Ontario. T - Tango, Texas. R - Romeo, Radio. U - Uniform, Uncle. jne.
   Erinevaid sõnu sama tähe veerimiseks on mõtekas kasutada tugevate häirete puhul. Kui ühest sõnast ei saada aru, siis teise kasutamisel jõuab õige täht kindlasti kohale. Olen ise sellist varianti tugeva QRM-i puhul pidevalt ja edukalt kasutanud.
   (Näiteks oma CB kutsungi hüüdmisel ütlen esmalt - 304 Mike Romeo ja kordamisel 304 Mexico Radio.)

   Samuti annab suure mürafooni puhul arusaadavusele palju juurde, rääkides kiirustamata, sõnu hästi selgelt, lõpuni välja hääldades (kuigi tahaks, kartuses korrespondenti müras kaotada, side kiirelt läbi viia).
   Kiirest ingliskeelsest jutust on müraga väga raske aru saada, kuna keele omapäraks on niigi ebamäärased sõnade lõpud (seetõttu on ka kergem aru saada omasugusest, mitte inglasest, kes räägimisel hääldab sõnad mitteinglaslikult, selgelt lõpuni välja). Pole vaja karta, et ka teie jutt kõlab mitteoskajalikult (kui müra on suur).

*

   Raadiosides kasutatakse aja kokkuhoiu mõttes ka palju lühendeid. Üks selline lühendite kogum on Q-kood. Siin mõned Q-koodi lühendid, mis on CB lainealadel enamkasutatavad:


Kood Hääldus Tähendus
CQ,CQ...Si-kju, si-kjuKõigile, kõigile... (üldkutse sidele)
QSOKju-es-ouRaadioside / Palun sidet
QTHKju-ti-eitshTeie asukoht? / Minu asukoht on...
QRZKju-ar-zedKes kutsub mind? / Teid kutsub...
QRMKju-ar-emTeid segatakse / Eetris on häired
QSBKju-es-biSignaali tugevus kõigub / Feeding
QRXKju-ar-eksPalun oodake / Jään ootama
QSYKju-es-waiMuutke sagedust / Muudan sagedust
QRTKju-ar-tiKatkestage saade / Katkestan saate
QSLKju-es-elPalun kinnitust / Kinnitan teate

   Ja soovide lühendid:

   73 - kõige paremat!     88 - sama, naisterahvale     51 - sama, kogu perele.

   Täieliku tabeli raadiosides kasutatavatest lühenditest leiad allolevalt lingilt:

https://www.giangrandi.org/electronics/radio/qcode.shtml

*

   Signaali raporti andmisel vastaskorrespondendile kasutatakse kolmetähelist RST (Radio, Signal, Tone) koodi, millest CB lainealas kasutatakse põhiliselt kahte esimest. Kolmas täht T (Tone) näitab vastuvõetava signaali tooni puhtust ja seda kasutatakse ainult telegraafi side puhul.

   Esimene täht R (Radio) näitab vastuvõetava signaali loetavust ja koosneb numbrite skaalast 1 - 5.
   1 - praktiliselt arusaamatu, tugevate moonutustega signaal. 5 - täielikult moonutustevaba, perfektne modulatsioon.

   Teine täht S (Signal) näitab vastuvõetava signaali tugevust ja koosneb numbrite skaalast 1 - 9.
   1 - nõrk, vaevalt kuuldav signaal. 9 - eriti tugev signaal.


   R    Readability
(Signaali loetavus)
   S    Signal Strength
(Signaali tugevus)
R1 Unreadable
(Praktiliselt loetamatu signaal)
S1   Faint signal - barely perceptible  
(Vaevalt kuuldav signaal)
R2 Barely readable
(Vaevalt loetav suurte moonutustega signaal)
S2 Very weak signal
(Väga nõrk signaal)
R3 Readable with considerable difficulty
(Raskesti loetav moonutustega signaal)
S3 Weak signal
(Nõrk signaal)
R4 Readable with practically no difficulty
(Väikeste moonutustega signaal)
S4 Fair signal
(Nõrgast tugevam signaal)
R5 Perfectly readable
(Perfektse modulatsiooniga puhas signaal)
S5 Fairly good signal
(Keskmise tugevusega signaal)
    S6 Good signal
(Peaaegu tugev signaal)
    S7 Moderately strong signal
(Tugev signaal)
    S8 Strong signal
(Väga tugev signaal)
    S9 Extremely strong signal
(Eriti tugev signaal)

   (Näiteks raport 5/3 - puhas, arusaadav, aga nõrk signaal.   Raport 3/9 - eriti tugev, aga moonutustega signaal.)
Kaja kasutamisest kaugsides


   Mitmetel jaamadel ja ka müügilolevatel lauamikrofonidel on olemas "ECHO" (kaja) lülitus, mida paljud ka kasutavad, enamus aga kahjuks valesti ja seepärast osa amatööre on hakanud seda põlgama.
    Kas sidepidamisel kaja on üldse vajalik?

   Eelmisel päikeseaktiivsuse kõrgperioodil, kui eeter oli pidevalt täis kaugeid jaamu, nende seas ka DXpeditsioone, mida jahtis hulk jaamu üle maailma, oli väga raske ennast kuuldavaks teha samaaegselt kümnete, tihti isegi sadade kutsuvate jaamade seast. Sellise hulga jaamade üheaegne töö muutub eetris üldiseks podinaks, millest on väga raske kellegi kutsungit välja filtreerida.

   Siis avastasin omale ootamatu abilise... kaja. Kuulsin mitmel korral, kuidas muu podina seast kostis aegajalt mõni kutsung kõlavalt ja arusaadavalt. Tundus küll uskumatu, aga kajaga hääl eraldus selgelt teiste hulgast ja nendele kutsutavad jaamad enamasti kohe ka vastasid. Peale seda ei tundunud kaja funktsioon jaamal enam asjatu lisana. Hakkasin ka ise kaja kasutama ja muutusin kohe palju kuuldavamaks, aga...

   ... Kaja kasutajate jälgimisel selgus, et see teeb hääle küll eraldatavamaks, aga mitte alati arusaadavamaks.

   Kaja pikkus peab olema minimaalne, see peab andma häälele ainult nn "tühja ruumi efekti", mis muudab diktsiooni kõlavselgeks, see toobki hääle teiste seast esile.
   Pikk kaja, mitmekordse kordusega, nn. "mägede efekt" muudab modulatsiooni vastupidi hoopis arusaamatumaks, korduvate, üksteisega kattuvate sõnade kõminaks ja paljud amatöörid jätavad side lihtsalt pooleli jaamaga, mille "ämber peas" kõminast on raske aru saada.
Minu CB tehnika

CB / HAM transiiver "PRESIDENT GEORGE"


   Minu põhiliseks CB 27 MHz laineala statsionaarjaamaks on AM / FM / SSB transiiver "President George".

 

   Selle muretsemisel oli otsustavaks teguriks transiiveri hea tundlikus vastuvõtul (0.2 µV / 20 dB Sinad, selektiivsus peegelkanali suhtes 70 dB) ja SSB modulatsiooni olemasolu mudelil. Ja muidugi ka võimalus jaama programmeerida CB multinormile, mis võimaldab seda kasutada (küll väikese ümberehitusega) ka 10 m ja 12 m amatöörlainealadel.

   Transiiveri programmeerimisel CB multinormile (6 diapasooni, sagedusalas 26,065 - 28,755 MHz, igas 40 kanalit, kui samm on 10 KHz) jäi aga vastuvõtuosa püsihäälestusega sisendfiltri läbilaskeriba liiga kitsaks ja tundlikus langes sagedusala ülemistel ja alumistel sagedustel tunduvalt. Seepärast tuli jaamas teha mõningaid allpool kirjeldatud muudatusi.

   Peale väikeste muudatuste tegemist olen nüüd "President George"- iga töötanud juba mitmeid aastaid, pidanud sellega põhilise osa oma CB kaugsidedest (lisavõimendajat kasutamata) rahul nii selle tundlikuse kui selektiivsuse, saate ja vastuvõtu kvaliteedi (eetris on kiidetud tugevat ja puhast modulatsiooni nii FM-is kui SSB-s) kui ka aparaadi töökindlusega.

   Olen mitmel korral testinud "George" paralleelselt mõne uue transiiveri mudeliga, aga seni pole leidnud vähimatki põhjust selle väljavahetamiseks, CB 27 MHz lainealas töötamiseks.


   

"President George" koos SWR/Power-meetri, kodukootud S-meetri, toiteploki ja tuuneriga. Paremal HF GP antenn.
Programmeerimine


   Kui on soov kasutada raadiojaama CB 11 m laineala alumistes ja ülemistes bändides (DX sideks) või HAM 10 m lainealas, aga selle programm on CEPT normis (40 kanalit, AM / FM 4 W, SSB 12 W, 26,965 MHz - 27,405 MHz), tuleb jaam ümber programmeerida CB multinormile (26,065 MHz - 28,755 MHz).
   Seda saab teha järgmiselt:

   a)  Lülita jaam sisse, vajutades klahvile POWER.
   b)  Lülita jaam välja, vajutades klahvile POWER.
   c)  Vajuta klahvile POWER ja hoia seda sees, kuni jaam lülitub sisse ja uuesti välja.
   d)  Hoides klahvi POWER edasi sees, vajuta klahvid PA ja DIMMER üheaegselt sisse.
   e)  Vabasta klahv POWER 5 sekundi pärast, hoides klahve PA ja DIMMER sees. "code" vilgub ekraanil
5 sekundit ja kustub. Ekraan jääb helendama.
    f)  Vabasta klahvid PA ja DIMMER.

   g)  Vajuta:

   M1 - kui tahad 240 kanalit - AM / FM / SSB.  AM / FM 0,5 W - 25 W,  SSB - 35 W (CB multinorm), ekraan kustub.

   M3 - kui tahad 40 kanalit - FM, 0,5 W - 4 W (vana CEPT norm), ekraan kustub.

   PROGRAM - kui tahad 40 kanalit - AM / FM 0,5 - 4 W, SSB 12 W (uus CEPT norm), ekraan kustub.

   h)  Vajuta klahvi POWER. Sinu jaam on nüüd uuesti programmeeritud.

  Rahvusvahelises multinormis kasutatavad funktsioonid, mis CEPT normis puuduvad:

  Vajutades klahvi DIMMER, saad vahetada diapasoone alt üles - A B C D E F A... (6 diapasooni, igas 40 kanalit kui samm on 10 kHz) ja klahvi pikemalt sees hoides, ülevalt alla - F E D C B A F...
  Vajutades klahvi SELECT, saad muuta sagedusel liikumise sammu, kas 10 kHz või 5 kHz.

    P.S.   "President George" diapasoonid A,B,C,D,E,F vastavad CB bändidele C,D,E,F,G,H.
Vastuvõtja tundlikuse parandamine


 

   "President George" kõrgsagedusvõimendi sisendastmes töötab transistor 2SC1674L (Q8), mis on esimeseks nõrga sisendsignaali võimendajaks. See transistor peab olema suure võimenduse ja võimalikult väikese mürateguriga. Mida väiksem on transistori omamüra, seda vähem summutab see võimendatavat nõrka signaali ja vastuvõtja tundlikus paraneb.

   Kuigi "President George" on väga hea tundlikusega ja sisendtransistor 2SC1674L ka suure võimendusteguriga, jääb selle mürategur alla kõrgsagedustransistorite uusima põlvkonna madala omamüraga mudelitele. Vahetades selle uuema, suure võimenduse ja veel väiksema omamüraga transistoriga, saab omamüra vähendamise arvel vastuvõtja tundlikust veel veidi suurendada.

   Transistori Q8 tööparameetrid on, VCE = 6 V ja IE = 2,5 mA. Väga hästi sobib transistori 2SC1674L asemele transistor   2SC2999. See transistor on samade tööparameetrite juures veidi suurema võimendusega, aga tunduvalt väiksema omamüraga.
    (Võib vahetada ka mõne muu suure võimenduse ja väikese omamüraga transistoriga.)

   Peale transistori vahetamist häälesta sisendfilter L2 (pooli südamikuga) uuesti signaali maksimumile, sagedusel
27,205 MHz (kanal 20).
KSV sisendfiltri varikap häälestus


   Kõrgsagedusvõimendi sisendfiltrist L2 - C4 sõltub suurel määral nii vastuvõtja tundlikus kui selektiivsus. See ribafilter peab läbi laskma signaali sagedusalas 26,065 MHz - 28,755 MHz. Kuigi kesksagedusele häälestatud filter on suhteliselt laiaribaline, nõrgeneb signaal jaama alumistel ja ülemistel sagedustel tunduvalt.
   Maksimaalse tundlikuse saavutamiseks peaks kondensaatori C4 (33 pF) mahtuvus olema sagedusel 26,065 MHz 36 pF ja sagedusel 28,755 MHz 29 pF.

   Seda on võimalik saavutada, muutes filtri varikapiga häälestatavaks. Selleks vaheta kondensaator C4 (33 pF).
22 pF-se keraamilise kondensaatoriga ja muuda skeemi, ülaltoodud joonise ja alltoodud piltide järgi.

 

   Lülita jaam sisse, vastuvõtule AM 27,205 MHz (kanal 20). Ühenda voltmeeter kontrollpunkti TP2 ja keera pooli L405 südamikuga pinge 2,5 V +/- 0,01 V.   VCO pinge jääb 1,5 V sagedusel 26,065 MHz ja 4,4 V sagedusel 28,755 MHz. Varikapi  BB156  mahtuvus peab jääma vastavalt  14 pF pingel 1,5 V  ja  7 pF pingel 4,4 V,

(14 pF + 22 pF = 36 pF   ja   7 pF + 22 pF = 29 pF).

   Lõpuks häälesta sisendfilter L2 (pooli südamikuga) uuesti signaali maksimumile sagedusel 27,205 MHz (kanal 20).
   Sellise ümberehituse tulemusena tõuseb vastuvõtja tundlikus kogu sagedusdiapasooni ulatuses samale tasemele.
Sagedusdiapasooni laiendamine


   CB multinormile programmeeritud raadiojaama sagedusdiapasoon on 26,065 MHz - 28,755 MHz. Tehes jaamas minimaalseid muudatusi, saab seda edukalt kasutada ka 10 m amatöörlaineala sagedusdiapasooni lõpuni ja kogu 12 m amatöörlainesala ulatuses.

VCO (Voltage Controlled Oscillator)

VCO genereerimissagedus on 36,760 MHz - 39,450 MHz.

 

   VCO genereerimissagedus sõltub varikapi D424 ahela komponentidest. Muutes kondensaatori C452 mahtuvust (määrab ära L405 sageduse), saame VCO sageduse muutmisega muuta kogu jaama sagedust.
   Võttes C452 mahtuvuseks 33 pF, suureneb VCO sagedus 2 MHz. Võttes C452 mahtuvuseks 62 pF, väheneb VCO sagedus 2 MHz, muutes seega kogu jaama sagedust samavõrra üles või alla.
    Peale C452 vahetamist vaheta ka sisendfiltri kondensaator C4 vastavalt väiksemaks või suuremaks ja häälesta uuesti sisendfilter L2.
   Kui soovid sagedusala laiendada mõlemale poole (24,065 MHz - 30,755 MHz), oleks soovitav, parema tundlikuse saavutamiseks diapasooni äärtel, muuta sisend varikapiga häälestatavaks, nagu pakutud ülalolevas artiklis.

   P.S.  Kuna selline lihtne sageduse muutmise viis ei muuda displei näitu, tuleb sageduse ümberlülitamisel kõrgemale või madalamale, vastavalt näidule liita või näidust lahutada 2 MHz.
Displei valgustuse uuendamine


   "President George" esipaneeli valgustus on kahevärviline, saab lülitada kas punase või rohelise valgustuse. Klahvide ja nuppude taga on valgusdioodid, displei valgustamiseks hõõglambid, kaks punast ja kaks rohelist.
   Viga on selles, et need imepisikesed hõõglambid kuumenevad ja kipuvad pideval jaama töötamisel kaunis ruttu läbi põlema. Lampide vahetamiseks tuleb aga jaam lahti kiskuda, esipaneel ja ka esiplaat koos displeiga maha võtta. Alles siis pääseb lampe vahetama.

   Tänapäeval on juba saadaval ka suure valgustugevusega valgusdioode, seepärast, arvestades nende pikka tööiga, asendasin lambid 3 mm läbimõõduga siniste valgusdioodidega  L-7104PBC-H  2000mcd  20° (suuremad dioodid ei mahu displei otstes olevatesse lampide aukudesse). Valgusdioodide värvus on igaühe maitseasi.


GEORGE displei siniste valgusdioodidega.

 

   Lampe lülitavad transistorid Q708, Q709, Q711, Q712 jootsin välja ja lampidelt (nüüd dioodidelt) nende kollektorite alla tulevate kontaktide ja miinusest emitterite alla tulevate kontaktide vahele jootsin 680 Ohmised takistid. Seda selleks, et kahekaupa lülituvate, punaste või roheliste lampide asemel kõik neli valgusdioodi põleks pidevalt. Baaside alla tulevad kontaktid jäid lahtiseks.
   Displei kõigis neljas nurgas asetseva valgusdioodi üheaegse põlemisega saavutasin tugevama ja ka ühtlasema displei valgustuse, kui oli kahe lambiga.
   Valgustuse värvuse vahetamise klahv jäi ümber lülitama ainult klahvide ja nuppude taguseid punaseid või rohelisi valgusdioode.

 

   Kuna dioodide L-7104PBC-H valguskiir on samasuunaline selle jalgadega, aga displei tasapinna suhtes 90° alla jäävatesse lampide aukudesse mahtusid dioodid ainult otse, maalisin nende läbipaistvate korpuste välimised küljed kuni 45°-ni peegelvärviga hõbedaseks. Tänu sellele sain kogu valguse peegelduma 90° nurga all displeile ja sellel täies pikkuses ühtlaseks.
Peakomplekti kasutamine


  Enamikes tänapäeva peakomplektides (mikker-kuularites) on kasutusel elektreetmikrofonid, seda just nende väikeste gabariitide tõttu. Kuna soov oli kasutada sidepidamisel ka peakomplekti, aga "President George" mikrofon on dünaamiline, tuli teha mikrofoniahelas mõningaid muudatusi.


Elektreet mikrofonikapsli siseehitus ja "George" mikrofoniahela muudatused.

 

   Ahelasse, mis läheb mikrofoni pesa jalalt Nr 1 otse "Mic Gain" potentsiomeetrisse, tegin katkestuse, mikrofoni tuleva toite ja potentsiomeetri vahelise galvaanilise ühenduse lahutamiseks ja vahele jootsin 0.1 µF (suurem tõi madalad liiga esile) keraamilise (mitte elektrolüüt) kondensaatori.
   Otse mikrofoni pesa all, trükiplaadil on TX +8 V saatelülituse ahela traadist ühenduslüli. Sealt tõin 4,7 kOm takisti kaudu toite mikrofoni pesa jalale Nr 1 (elektreetmikrofoni toiteks).
   Elektreetmikrofoni sagedusriba ja oma hääle tämbrit arvestades muutsin mõnevõrra ka korrektsiooniahelaid mikrofonivõimendi plaadil. Kuna sellised muudatused mikrofoni ahelas ei sobinud enam dünaamilisele mikrofonile, vahetasin ka jaama enda mikrofoni garnituuris dünaamilise mikrofoni elektreetmikrofoniga.

   Jaama juhtimine peakomplekti kasutamisel toimub jalgpedaali või käsipuldiga (mõlemasse käib juhtkaabel pistikuga). Juhtahelad lähevad pedaalist (käsipuldist) jaama garnituuri omaga identsesse mikrofoni pistikusse, kuhu tuleb laua plaadi alt, mikrofoni / kuulari pesade karbist, ka mikrofoni juhe.
   Samast karbist läheb korrektsiooniahela kaudu kuulari juhe jaama tagaküljel olevasse lisakõlari pesasse ("GEORGE"-il kuulari pesa kahjuks puudub).
   Raadiojaama laua plaadi alla kinnitatud mikrofoni / kuulari pesade karpi ehitasin lisaks veel potentsiomeetritega häälestatava RC ribafiltri, millega saan reguleerida kuularitesse tuleva signaali helisagedusriba laiust ja nihutada läbilaskeriba nii kõrgemale kui madalamale, parima arusaadavuse saamiseks, olenevalt signaali tämbri ja häirete iseloomust.
CB27 FM transiiver FINTEC FC - 400 

   Kõige vanemaks, juba 90-ndate algul ostetud CB jaamaks on mul 40 kanaliga, ainult FM ja 4 W väljundvõimsusega autojaam FINTEC FC-400M. See sai muretsetud küll töötarbeks, aga kui hiljem, 90-ndate keskel, 27 MHz lainealas kauglevi hakkas tekkima, sai sama jaamaga tehtud ka esimesed CB kaugsided. Siseruumis kasutamiseks ehitasin talle peale ostmist kohe juurde ka toiteploki.
   Praegu seisab FINTEC FC-400M koos toiteplokiga kapis riiulil, tagavara CB jaamana.
CB27 käsijaam  MAXI - 4000


       Kunagi sai omale ostetud mobiilseks kasutamiseks ka CB käsijaam MAXI - 4000. Kuna siis oli lubatud
    ainult FM modulatsioon, ei pidanud eriti tähtsaks AM modulatsiooni olemasolu.
    Tähtsam oli siis see, et antenn oli TNC pesaga ja teise pesa kaudu sai kasutada välist toidet 13,8 V.
    See võimaldab jaama lihtsalt kasutada ka autos, magnetantenniga katusel ja toitega sigaretisüütajast
    (4 W-le jaamale piisab täiesti ega võta sisse ka häireid).

PÕHILISED ANDMED
Sagedus    26,965 MHz - 27,405 MHz (40 kanalit)
Antenn    18,5 cm (TNC pesaga)
Toide    8 tk AAA tüüpi akut või patareid (9,6 V - 12 V)
Jaama toitepinge pesast    13,8 V (max. 15 V)
Saatevõimsus    4 W
Modulatsioon TX/RX    FM (F3E)
SQUELCH    Kahinalukk (reguleeritav)
SCAN   Kanalite skaneerimine
CH 9    Otselülitus kanalile 9
VOX    "Käed vabad" funktsioon (lülitub saatele häälega)
PTT/Mikrofoni ja lisakõlari pesad    3,5 mm ja 2,5 mm
Gabariidid    71 mm x 40 mm x 165 mm (ilma antennita)
Kaal ilma akudeta/patareideta    250 grammi

   Auto peal kasutan koos käsijaamaga 1450 mm pikkust magnetalusega autoantenni "TTI CB 145".
Tagasi algusesse